Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. Na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)
 • TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem jest Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim, mający siedzibę w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Marii Konopnickiej 8
 • DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email iod@alfamazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@alfamazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • ODBIORCY DANYCH: Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami prawa służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą)
 • PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Pani / Pana danych administrator nie zamierza przekazywać do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
 • PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 • ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osoby bezpośrednio udostępniającej dane lub od osoby wskazującej dane bądź od osoby będącej opiekunem prawnym.
 • INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

© Copyright 2019 CPI STUDIO sp. z o.o. - All Rights Reserved

Built with Mobirise website creator