OGŁOSZENIE O KONKURSIE


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK
GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim

ogłasza konkurs na stanowisko: Przełożonej Pielęgniarek w Gminnym Samodzielnym Publicznym zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim
Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896): 

Pisemne oferty powinny zawierać:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
- kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
- oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

oświadczenie o treści :Informuję, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania moich osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów do Sekretariatu upływa w dniu 8 listopada 2019 r. Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim , w następujący sposób
        pocztą na adres:

                        GSPZLO ul. Marii Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

        osobiście za potwierdzeniem doręczenia w Sekretariacie

 Informujemy, że:

- rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 20 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro .
- materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Podmiotu kandydaci będą mogli uzyskać Sekretariacie GSPZLO,
- wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową; 


Created with Mobirise website template